RODO

RODO oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.zdalne-biuro.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.zdalne-biuro.pl.
Zawiera również politykę i zasady korzystania z usługi Newsletter.

Administratorem strony i danych osobowych jest Natalia Borzyszkowska, zwany dalej Administratorem.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój strony lub bloga. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

DEFINICJE

2. „Administrator” – Natalia Borzyszkowska.

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.zdalne-biuro.pl

Fanpage na Facebooku– strona zdalne-biuro.pl, której administratorem na platformie Facebook jest Natalia Borzyszkowska.

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu produktów i usług własnych lub polecanych przez Administratora.

„Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

3. DANE OSOBOWE

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej  www.zdalne-biuro.pl, fanpage na Facebooku: zdalne-biuro.pl, profilu na LinkedIn mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania usługi, przesłania oferty na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wystawienia faktury— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. kontaktu telefonicznego w sprawach realizacji usługi zgodnie z umową— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. tworzenie analizy polegającej na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 8. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 9. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F;
 10. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 11. komentowanie na Stronie wpisów blogowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

–  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator nie będzie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie będą już przetwarzane do takich celów.

–  Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2 RODO oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

–  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@zdalne-biuro.pl

Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług.

– Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

– Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

–  Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

– Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

4. FORMULARZE

Administrator stosuje następujące formularze w ramach Strony:

– Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

– Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Natalii Borzyszkowskiej.  Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

5. USŁUGA NEWSLETTER

– W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).

– Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

–  Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

– W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

– W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

– Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny.

– Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

– Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki Newslettera

–  Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

– Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

– Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.

6. TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1.Piksel konwersji Facebooka – w celu przekierowania Użytkownika na stronę Fanpage zdalne-biuro.pl

1.2.Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

7. Pliki cookies

1. Witryna www.zdalne-biuro.pl  używa pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2.  Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Pliki Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz marki zdlane-biuro w celu optymalizacji działań.

3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies.

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

23-02-2020